?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp p26个字母大写转换工具_英文字母大小写{?癑ֈ癑֥?/title> <meta name="keywords" content="大小写转?英文大小写转?英文字母大小写转?在线大小写转? /> <meta name=" /> <style type="text/css"> </style> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://runkojo.com/">jlzz߲</a></h1> <div align="center"><center> <table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="250" align="left"><a href=http://runkojo.com target="_self"><img src=/logo59178.gif border=0 width="130" height="60"></a></td> <td width="750" align="center"> </td> </tr> </table> <table border="0" width="950" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr height="38" > <td width="160" align="center"><a href=sjs.htm><b>随机数生成器</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=Base64.htm><b>BASE64加密解密</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=jzzh.htm><b>q制转换</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=ASCII.htm><b>ASCII码表转换</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=css.htm><b>CSS格式?/b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=utf8.htm><b>UTF-8转换</b></a></td> </tr> <tr height="38"> <td width="160" align="center"><a href=htmltojs.htm><b>HTML转换JS</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=Unicode.htm><b>Unicode~码转换</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=MD5.htm><b>MD5加密</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=sejie.asp><b>RGB颜色查询</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=JSjm.htm><b>JS加密/解密</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=miaobiao.htm><b>U表计时?/b></a></td> </tr> <tr height="38"> <td width="160" align="center"><a href=dxx.htm><b>字母大小写{?/b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=rmb.htm><b>人民币大写转换</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=url.htm><b>URL~码解码</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=nongligongli.htm><b>农历公历转换</b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=fantizi.htm><b>J体字{?/b></a></td> <td width="160" align="center"><a href=zhongliang.htm><b>长度重量转换</b></a></td> </tr> </table> <br> <div id="m"> <div class="con"> <div class="tl"><h1>p26个字母大写转换工具</h1></div> <div class="tool"> <p>提示Q请把你需要{换的内容_脓在这里!</p> <form name="wawa" id="wawa"> <p> <textarea name="str" cols="90" rows="10" class="text-area" id="str" onblur="ipb(this)" onfocus="ipf(this)"></textarea> </p> <p class="input"> <input class="bt" style="height:35px;" onclick="Ubig(this.form.str)" type="button" value="转化为大?>  <input class="bt" style="height:35px;" onclick="Usmall(this.form.str)" type="button" value="转化为小?>  <input class="bt" style="height:35px;" onclick="Ufirst(this.form.str)" type="button" value="首字母大?>  <input class="bt" style="height:35px;" onclick="copy('str')" type="button" value="??>  <input class="bt" style="height:35px;" onclick="cut('str')" type="button" value="??>  <input class="bt" style="height:35px;" type="reset" value="?I?>  <input class="bt" style="height:35px;" onclick="paste(str)" type="button" value="_??> </p> </form> </div> <div class="knowmore"> <h5>相关知识</h5> <p>英文字母Q即英文QEnglishQ所Z的字母,?6个?/p> <p>英文字母渊源于拉丁字母,拉丁字母渊源于希腊字母,而希腊字母则是由腓尼基字母演变而来的?/p> <p>大约公元?3世纪Q腓基人创造了人类历史上第一批字母文字,?2个字母(无元韻I。这是腓基人对人类文化的伟大A献。腓基字母是世界字母文字的开端。在西方Q它z出古希腊字母Q后者又发展为拉丁字母和斯拉夫字母。而希腊字母和拉丁字母是所有西方国家字母的基础。在东方Q它z出阿拉美亚字母,由此又演化出印度、阿拉伯、希伯莱、L斯等民族字母。中国的l吾、蒙古、满文字母也是由此演化而来?/p> <h5>E序上的字母大小写{?/h5> <p> 1、ASPQ大写{写LCase(s)、小写{大写UCase(s)?br> 2、PHPQstrtolower($str) 字符串{换ؓ写Qstrtoupper($str) 字符串{换ؓ大写Qucfirst($str) 第一个字W{换ؓ大写Qucwords($str) 每个单词的首字母{换ؓ大写?br> 3、JavaScriptQtoLowerCase()q回一个字W串Q其中所有的字母字符都被转换为小写;toLocaleUpperCase()q回一个字W串Q其中所有的字母字符都被转换为大写? </p> </div> </div> </div> <br><br><br> <div class="boot_jieshao">Copyright©2000-2017 <a href="http://runkojo.com" target="_parent">runkojo.com 癑ֈ癑֥?/a>   All Rights Reserved </div><br><br> <div style="display: none;"> <a href="/qipaia1/20210210/65958289434.html">Google</a> <a href="/qipaia2/20210210/1551511754.html">必应</a> <a href="/qipaia3/20210210/8208429004.html">Facebook</a> <a href="/qipaia4/20210210/7905964424.html">YouTube</a> <a href="/qipaia5/20210210/3479906704.html">Twitter</a> <a href="/qipaia6/20210210/8496328944.html">Tumblr</a> <a href="/qipaia7/20210210/7234061044.html">Flickr</a> <a href="/qipaia8/20210210/8296145474.html">4</a> <a href="/qipaia9/20210210/6298350844.html">ebay</a> <a href="/qipaia0/20210210/4003205834.html">SSENSE</a> <a href="/qipaiaa/20210210/8166745284.html">Shopbop</a> <a href="/qipaiac/20210210/7586322764.html">Ashford</a> <a href="/qipaib1/20210210/6595828944.html">Google</a> <a href="/qipaib2/20210210/1551511754.html">必应</a> <a href="/qipaib3/20210210/8208429004.html">Facebook</a> <a href="/qipaib4/20210210/7905964424.html">YouTube</a> <a href="/qipaib5/20210210/3479906704.html">Twitter</a> <a href="/qipaib6/20210210/8496328944.html">Tumblr</a> <a href="/qipaib7/20210210/7234061044.html">Flickr</a> <a href="/qipaib8/20210210/8296145474.html">4</a> <a href="/qipaib9/20210210/6298350844.html">ebay</a> <a href="/qipaib0/20210210/4003205834.html">SSENSE</a> <a href="/qipaiba/20210210/8166745284.html">Shopbop</a> <a href="/qipaibba/20210210/7586322764.html">Ashford</a> <a href="/qipaia1a/20210210/6595828944.html">Google</a> <a href="/qipaia2a/20210210/1551511754.html">必应</a> <a href="/qipaia3a/20210210/8208429004.html">Facebook</a> <a href="/qipaia4a/20210210/7905964424.html">YouTube</a> <a href="/qipaia5a/20210210/3479906704.html">Twitter</a> <a href="/qipaia6a/20210210/8496328944.html">Tumblr</a> <a href="/qipaia7a/20210210/7234061044.html">Flickr</a> <a href="/qipaia8a/20210210/8296145474.html">4</a> <a href="/qipaia9a/20210210/6298350844.html">ebay</a> <a href="/qipaia0a/20210210/4003205834.html">SSENSE</a> <a href="/qipaiaaa/20210210/8166745284.html">Shopbop</a> <a href="/qipaiaca/20210210/7586322764.html">Ashford</a> <a href="/qipaib1a/20210210/6595828944.html">Google</a> <a href="/qipaib2a/20210210/1551511754.html">必应</a> <a href="/qipaib3a/20210210/8208429004.html">Facebook</a> <a href="/qipaib4a/20210210/7905964424.html">YouTube</a> <a href="/qipaib5a/20210210/3479906704.html">Twitter</a> <a href="/qipaib6a/20210210/8496328944.html">Tumblr</a> <a href="/qipaib7a/20210210/7234061044.html">Flickr</a> <a href="/qipaib8a/20210210/8296145474.html">4</a> <a href="/qipaib9a/20210210/6298350844.html">ebay</a> <a href="/qipaib0a/20210210/4003205834.html">SSENSE</a> <a href="/qipaibaa/20210210/8166745284.html">Shopbop</a> <a href="/qipaibba/20210210/7586322764.html">Ashford</a> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>